Các trường hợp xuất bản phẩm không kinh doanh phải đề nghị cấp giấy phép?

Ngày đăng : 08/23/2016 Lượt xem : 477

Các trường hợp xuất bản phẩm không kinh doanh phải đề nghị cấp giấy phép? Trường hợp nào phải xin cấp phép xuất bản phẩm không kinh doanh.


Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây:

- Sách in;

- Sách chữ nổi;

- Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp;

- Các loại lịch;

- Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.

Tài liệu không kinh doanh là xuất bản phẩm không dùng để mua, bán.

Xuất bản phẩm không kinh doanh về nguyên tắc phải xin cấp giấy phép. Trừ một số trường hợp quy định tại Điều 42 Luật xuất bản 2012: 

 - Tài liệu phục vụ hội thảo, hội nghị quốc tế tại Việt Nam đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép tổ chức;

- Xuất bản phẩm là tài sản của cơ quan  tổ chức, gia đình, cá nhân để sử dụng riêng;

- Xuất bản phẩm thuộc tiêu chuẩn hành lý mang theo người của người nhập cảnh để sử dụng cho nhu cầu cá nhân;

- Xuất bản phẩm tặng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát có giá trị không lớn hơn tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của pháp luật.

Việc nhập khẩu xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao thực hiện theo quy định của pháp luật hải quan, pháp luật về ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Xuất bản phẩm quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 42 Luật xuất bản 2012 sau khi sử dụng phải tái xuất; trường hợp chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận phải làm thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 41 của Luật xuất bản 2012.

Xuất bản phẩm quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 42 Luật xuất bản 2012 nếu có giá trị vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế thì phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 41 củaLuật xuất bản 2012.

Bài viết cùng chủ đề: