CHỈ DẪN PHÁP LÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Ngày đăng : 08/24/2016 Lượt xem : 447

A. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

   1. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005;

   2. Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

   3. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp;

   4. Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký Doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký Doanh nghiệp;

B. ĐIỀU KIỆN TẠM NGỪNG KINH DOANH

   1.  Các trường hợp tạm ngừng kinh doanh:

       -  Theo quyết định của Doanh nghiệp;

       -  Theo yêu cầu của Cơ quan Đăng ký kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành nghề có điều kiện nhưng không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

   2.  Các điều kiện về tạm ngừng kinh doanh:

       -   Trước khi tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trước ít nhất 15 ngày;

       -   Lập hồ sơ thông báo theo quy định của pháp luật;

       -   Chỉ được tạm ngưng không quá 01 năm, và được gia hạn liên tiếp không quá 01 năm tiếp theo;

       -   Trong thời gian tạm ngưng kinh doanh, Doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thoả thuận khác.

   3.   Hồ sơ tạm ngưng kinh doanh bao gồm:

   Thông báo tạm ngưng kinh doanh – kèm theo là:

      3.1.  Biên bản/Quyết định của doanh nghiệp về việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh;

      3.2.  Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp;

      3.3.  Văn bản ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục;

      3.4.   Văn bản xác nhận của cơ quan thuế quản lý trực tiếp./.

Cơ quan Đăng ký kinh doanh nhận thông báo của doanh nghiệp, nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để theo dõi.

 

III.  TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ THỰC HIỆN

 

   CÁC BƯỚC

    TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC

    THỜI GIAN

      (ngày)

              CHI PHÍ

    (VNĐ – chưa gồm VAT)

 01

Tư vấn sơ bộ và xây dựng hồ sơ tạm ngưng;

 01

 

       

 02

Nộp hồ sơ tạm ngưng tại cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh đồng thời tiến hành thủ tục trả dấu;

       

10

 

03

Bàn giao tài liệu, hồ sơ liên quan và thanh lý hợp đồng, thư cảm ơn;

01

 

                        TỔNG

            12

 

Bài viết cùng chủ đề: