Doanh nghiệp muốn tạm ngừng kinh doanh phải làm những thủ tục gì?

Ngày đăng : 08/24/2016 Lượt xem : 504

1. Theo quy định của Luật doanh nghiệp

Khi muốn tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện họp Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thanh viên và ra các văn bản liên quan gồm:

  • Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị công ty
  • Quyết định tạm dừng kinh doanh của Hội đồng thành viên, hoặc Hội đồng quản trị công ty

Sau khi có các văn bản trên doanh nghiệp lập “Thông báo tạm ngừng kinh doanh”  theo mẫu BM-HAPI-14-24 (ban hành theo Phụ lục II-15, Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Lưu ý : Thông báo tạm dựng kinh doanh được gửi cho cả cơ quan thuế và Phòng đăng ký kinh doanh. Cơ quan thuế sau khi nhận được thông báo tạm dựng kinh doanh sẽ xem xét và chốt số thuế còn phải nộp cho doanh nghiệp.

Theo Khoản 3 Điều 57 Nghị định 45/2010/NĐ-CP có quy định như sau về tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

“ Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.”

2. Quy định của pháp luật thuế về việc tạm dừng kinh doanh của doanh nghiệp

2.1 Quy định của Luật quản lý thuế việc việc tạm dừng kinh doanh của doanh nghiệp

Căn cứ Điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm đ, Khoản 1, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

– Đối với người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi người nộp thuế đã đăng ký theo quy định.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách nhà nước của người nộp thuế chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Đối với người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký cấp mã số thuế trực tiếp tại cơ quan thuế thì trước khi tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

+ Tên, địa chỉ trụ sở, mã số thuế;

+ Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng;

+ Lý do tạm ngừng kinh doanh;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh, của chủ hộ kinh doanh.

2.2 Thuế môn bài:
Căn cứ công văn số 1263/TCT – KK ngày 18 tháng 4 năm 2013 về thuế Môn bài, trong đó có quy định:
“1. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch (01/01-31/12) thì không phải kê khai, nộp thuế môn bài đối với năm dương lịch tạm ngừng kinh doanh.
Nếu người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.
2. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng, không trùng với năm dương lịch (thời gian tạm nghỉ kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất.
Đối với năm dương lịch thứ 2, nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.”

 

Lưu ý:

– Khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện kê khai thuế theo quy định.

– Nếu hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

-Trường hợp người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

Bài viết cùng chủ đề: