Giải thể doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp

So sánh giữa giải thể doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp.

1/ Sự giống nhau: Nếu nhìn vào hiện tượng thì giữa phá sản và giải thể có nhiều điểm chung như: - Chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp, - Diễn ra quá...