Hợp đồng lao đồng

Quy định về ký hợp đồng lao động

Theo quy định của Bộ luật Lao Động 2012, Điều 22 Loại Hợp đồng lao động 1. HĐLĐ phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: a) HĐLĐ không xác định thời hạn; HĐLĐ...

Một số lưu ý khi ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động hiện hành

Một thực tế hiện nay đối với nguồn nhân lực đang làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước là ngoài những người đã...