Pháp luật hành chính

Xử phạt vi phạm hành chính hành vi chở 3 trẻ em 6 tuổi trên xe gắn máy?

Xử phạt vi phạm hành chính hành vi chở 3 trẻ em 6 tuổi trên xe gắn máy? Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông. Người tham gia giao thông phải...

Quy định mới về thời hạn của hộ chiếu theo Thông tư 29/2016/TT-BCA

Quy định mới về thời hạn của hộ chiếu theo Thông tư 29/2016/TT-BCA. Thời hạn cúa hộ chiếu theo quy định hiện hành. Bộ Công an ban hành Thông...

Xử phạt vi phạm hành chính hành vi thành lập trung tâm cai nghiện không có giấy phép

Xử phạt vi phạm hành chính hành vi thành lập trung tâm cai nghiện không có giấy phép. Trung tâm cai nghiện không có giấy phép hoạt động. Giấy...

Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập trung tâm cai nghiện hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách

Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập trung tâm cai nghiện điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ. Quy định về thành lập trung tâm cai nghiện. Giấy...

Thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc với cơ sở xảy ra cháy, nổ

Thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc với cơ sở xảy ra cháy, nổ. Chế độ bảo hiểm cháy nổ. Căn cứ Điều 3 Thông tư 220/2010/Tt-BTC thì tài sản...

Các trường hợp xuất bản phẩm không kinh doanh phải đề nghị cấp giấy phép?

Các trường hợp xuất bản phẩm không kinh doanh phải đề nghị cấp giấy phép? Trường hợp nào phải xin cấp phép xuất bản phẩm không kinh doanh. Xuất bản...

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất bản phẩm không kinh doanh

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất bản phẩm không kinh doanh. Giấy phép xuất bản phẩm không kinh doanh. Căn cứ khoản 4, khoản 7 Điều 4 Luật xuất bản 2012 thì...