Thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc với cơ sở xảy ra cháy, nổ

Ngày đăng : 08/23/2016 Lượt xem : 399

Thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc với cơ sở xảy ra cháy, nổ. Chế độ bảo hiểm cháy nổ.


Căn cứ Điều 3 Thông tư 220/2010/Tt-BTC thì tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc gồm: 

- Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 

- Máy móc thiết bị; 

- Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác. 

Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm.
Khi xảy ra cháy, nổ và không rơi vào các trường hợp miễn trừ trách nhiệm dân sự theo Điều 10 Nghị định 130/2006/NĐ-CP thì cơ sở sản xuất bị cháy nổ sẽ được nhận tiền bảo hiểm. Tiền bảo hiểm theo Điều 6 Thông tư 220/2010/Tt-BTC là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

- Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:

- Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận.

- Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm. 

Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, cơ quan bảo hiểm sẽ thực hiện việc giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Sau khi xác định mức độ tổn thất thì cơ quan bảo hiểm sẽ thực hiện việc bồi thường dưới một trong các phương thức 

- Sửa chữa tài sản bị thiệt hại;

- Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác;

- Trả tiền bồi thường.

Người yêu cầu phải làm hồ sơ yêu cầu bồi thường theo Điều 17 Thông tư 220/2010/Tt-BTC bao gồm: 

- Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.

- Hợp đồng bảo hiểm.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

- Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.

 

- Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộhoặc cơ quan có thẩm quyền khác hoặc các bằng chứng chứng minh tổn thất.

- Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.

Hồ sơ được gửi đến cơ quan bảo hiểm. Thời gian yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp bất khả kháng và nguyên nhân khách quan. 

Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường

Bài viết cùng chủ đề: