Thuế

Hướng dẫn cách kê khai thuế bảo vệ môi trường

Hướng dẫn cách kê khai thuế bảo vệ môi trường, thủ tục hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính.   Theo quy định...

Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài mới nhất

Hướng dẫn cách tính thuế nhà thầu, nhà thuầu phụ nước ngoài mới nhất theo Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ tài chính (Có hiệu lực từ...

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn

  Cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn được xác định như sau:   Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế...

Hướng dẫn cách lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm

Hướng dẫn cách làm báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm, thủ tục hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm theo hướng dẫn tại Thông tư 156/2013/TT-BTC...

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2016 theo đúng quy định về thuế thu nhập cá nhân tại Luật thuế TNCN – Luật số 26/2012/QH13,...

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN

Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN năm 2015 chi tiết từng chỉ tiêu trên các Phụ lục 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN và 05-3/BK-TNCN, thực...

Cách kê khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn

Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn, hồ sơ kê khai thuế, thời hạn nộp tờ khai căn cứ theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 111/2013/TT-BTC.   ...

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015, các trường hợp phải quyết toán thuế TNCN, cách tính thuế TNCN cả năm, thủ tục hồ sơ quyết toán thuế TNCN ...   Chú...