Văn bản

THÔNG TƯ 84/2017/TT-BTC

Ngày 15/7/2017, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 84/2017/TT-BTC hướng dẫn chi tiết nghị định 68/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế và thủ tục hải...